Obchodní podmínky

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) společnosti leaf-animation s.r.o., se sídlem Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10, IČO 04156269, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 243387, e-mail info@pomezi-komiks.cz, telefonní číslo [+420 721 573 572], instagram: „pomezi_komiks“, („My” nebo „Prodávající”) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujících, a Nás, jakožto prodávajících, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E-shopu na webových stránkách www.pomezi-komiks.cz.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, která naleznete zde.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou použity prostředky komunikace na dálku, které umožňují, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je tak uzavřena distančním způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webové stránky („webové rozhraní E-shopu“ nebo jen „E-shop“).

Pokud některá část Podmínek odporuje tomu, co jsme si společně schválili v rámci procesu Vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 1. NĚKTERÉ DEFINICE
 2. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;
 3. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;
 4. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;
 5. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;
 6. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na Celkovou cenu;
 7. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;
 8. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;
 9. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právními předpisy označovaná jako kupující, v některých případech Vás budeme označovat jako „zákazníka“;
 10. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.
 11. Spotřebitel je člověk, který s Námi uzavírá Smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec svého samostatného výkonu povolání

 

 1. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ
 2. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.
 3. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste Nám poskytli při objednání Zboží budeme tedy považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

 1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.
 2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), žádné další náklady účtované Námi tedy nad rámec Celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.
 3. K tomu, abychom mohli Smlouvu uzavřít, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:
 4. a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákup máte zájem, tlačítkem „DO KOŠÍKU“);
 5. b) Informace o Ceně, Ceně za dopravu, způsobu platby Celkové ceny a požadovaném způsobu doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o Ceně, Ceně za dopravu a Celkové ceně budou uvedeny automaticky na základě Vámi zvolného Zboží a způsobu jeho doručení;
 6. c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu. Pokud si přejete doručit Zboží na jinou, než fakturační adresu, zaškrtnete pole „Doručit na jinou adresu“ a vyplníte doručovací adresu. Pokud nakupujete pro účely svého podnikání, zaškrtnete pole „Nakupuji na firmu“ a vyplníte příslušné fakturační údaje. Pokud máte již zřízený v E-shopu svůj Uživatelský účet, můžete se do něj přihlásit a údaje v poli se vyplní automaticky dle údajů v Uživatelském účtu;
 7. V průběhu tvorby návrhu Objednávky může až do doby jejího vytvoření údaje měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ Objednávku vytvoříte. Před stiskem tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlas s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „OBJEDNAT s povinností platby“ budou všechny vyplněné informace odeslány přímo Nám.
 8. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, kdy Nám bude doručena, potvrdíme zprávou odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto Podmínky. Potvrzením Objednávky z naší strany dochází k uzavření Smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.
 9. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situace, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožněno. Informaci o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla by pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  
 10. Zboží Vám dodáme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření Smlouvy s možnou výjimkou v případě předprodeje. Upozorňujeme, že doba doručení Zboží závisí na druhu a množství objednaného Zboží. V případě, že je zboží v předprodeji (nebo je jinak obdobně označeno), dodáme Vám Zboží bez zbytečného odkladu od data, které je u Zboží uvedené jako datum, od kdy bude Zboží v prodeji.
 11. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávce. Nová Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni od uzavřené Smlouvy odstoupit. Za zjevnou chybu v Ceně se považuje například situace, kdy Cena neodpovídá obvyklé ceně u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.
 12. V případě, kdy dojde k uzavření Smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení Celkové ceny.
 13. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky je však totožný, jako v případě zákazníka bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba opakovaně vyplňovat Vaše identifikační údaje.
 14. V některých případech umožňujeme na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu Objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou. Pokud Vám poskytneme více slev, není možné je mezi sebou kombinovat, pokud neurčíme jinak.

 

 1. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 2. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat do svého Uživatelského účtu.
 3. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizovat.
 4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových údajů je Vaší povinností zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, neneseme za to žádnou odpovědnost.
 5. Uživatelský účet je osobní, a nejste tedy oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.
 6. Váš Uživatelský účet můžeme kdykoliv zrušit, zejména v případě, když jej delší dobu nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.
 7. Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení. Za provoz a fungování Uživatelského účtu neneseme odpovědnost.

 

 1. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA
 2. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky se uplatní Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy totožná s cenou ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.
 3. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně veškerých poplatků stanovených zákonem.
 4. Platbu Celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a před předáním Zboží. Úhradu Celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:
 5. a) Bankovním převodem. Informace pro provedení platby Vám zašleme v rámci potvrzení Objednávky. V případě platby bankovním převodem je Celková cena splatná do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí objednávky.
 6. b) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu [Shoptet Pay], přičemž platba se řídí podmínkami této platební brány, které jsou dostupné na adrese: [https://www.shoptetpay.com/cs/]. V případě platby kartou online je Celková cena splatná do 5 dnů ode dne doručení potvrzení o přijetí objednávky.
 7. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte Celkovou cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem a kartou je Celková cena zaplacena připsáním příslušné částky na Náš účet, pokud Celkovou cenu neuhradíte včas v termínech uvedených v odst. 3 tohoto článku Podmínek, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit. Dokud Celkovou cenu neuhradíte, nejsme povinni Vám Zboží dodat.
 8. Stížnosti týkající se jakékoliv platby můžete, pokud jste Spotřebitelem, uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@pomezi-komiks.cz.

 

 1. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI
 2. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:
 3. a) Osobní převzetí na Naší provozovně na adrese Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město;
 4. c) Doručení na konkrétní adresu prostřednictvím dopravních společností našich partnerů zdarma.
 5. Zboží je možné doručit pouze v rámci České republiky.
 6. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a na zvoleném způsobu doručení a platby. V případě osobního odběru na provozovně Vás vždy o možnosti vyzvednutí Zboží budeme informovat prostřednictvím e-mailu.
 7. Po převzetí Zboží od dopravce je Vaše povinnost zkontrolovat neporušenost obalu Zboží a v případě jakýchkoli závad tuto skutečnost neprodleně oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a vstupu do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít, jinak je Vaší povinností Zboží převzít. Zboží musíte převzít i v dalších případech, zejména po vyřízené reklamaci, nebo pokud je Vám Zboží zasíláno opětovně při pozdním uplatnění práva od Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu.
 8. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s výjimkou případů dle odst. 4 tohoto článku Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu Vašeho podstatného porušení Smlouvy. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od Smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.
 9. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 14 dnů od doručení e-mailu.
 10. Nebezpeční škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle odst. 4 tohoto článku Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost ho převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nedošlo. Přechod nebezpečí škody na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky spojené se ztrátou, zničením, poškozením či jakýmkoli znehodnocením Zboží.
 11. Stížnosti týkající způsobu a času dodání Zboží můžete, pokud jste Spotřebitelem, uplatnit prostřednictvím e-mailové adresy info@pomezi-komiks.cz.

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Tam, kde tento článek VII. hovoří o Spotřebiteli, použijí se ustanovení pouze na Spotřebitele. Pokud je zákazníkem jiná osoba, řídí se práva z vadného plnění příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a ustanoveními těchto Podmínek, kde se hovoří o zákazníkovi. Práva z vadného plnění ve vztahu se Spotřebitelem se řídí podle ustanovení § 1914 až 1925, § 2099 až § 2117, dále pak § 2158 až § 2174b Občanského zákoníku a dále dle zákona č. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele (dále „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 2. Zavazujeme se dodat Zboží v požadované kvalitě, množství a bez vad. Zboží má vady tehdy, pokud má nějaké nedostatky. Za vady Zboží odpovídáme v rozsahu uvedeném dále.
 3. Odpovídáme Spotřebiteli, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že Zboží v době, kdy ho Spotřebitel převzal:
  1. odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem;
 1. se Zboží hodí k účelu, pro který ho Spotřebitel požaduje a s nímž My souhlasili;
 2. je Zboží dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci;
 3. Vedle ujednaných vlastností odpovídáme Spotřebiteli, že Zboží:
 4. a) je vhodné k účelu, k němuž se Zboží tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 5. b) množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem zboží téhož druhu, které může Spotřebitel rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná Námi nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením. Nejsme vázáni veřejným prohlášením, prokážeme-li, že jsme si ho nebyli vědomi nebo že bylo v době uzavření Smlouvy upraveno alespoň srovnatelným způsobem, jakým bylo učiněno, anebo že na rozhodnutí o koupi nemohlo mít vliv;
 6. c) je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může Spotřebitel rozumně očekávat; a
 7. d) odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme poskytli Spotřebiteli před uzavřením Smlouvy.

Neodpovídáme Spotřebiteli podle tohoto odstavce 4 článku VII Podmínek., pokud jsme Spotřebitele před uzavřením Smlouvy zvlášť upozornili, že se některá vlastnost Zboží liší a Spotřebitel s tím při uzavírání Smlouvy výslovně souhlasil.

 1. Pokud se projeví vada v průběhu 1 roku od převzetí Zboží Spotřebitelem, má se za to, že Zboží bylo vadné již při převzetí, ledaže to povaha Zboží nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou Spotřebitel nemůže Zboží užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.
 2. Pokud se na Zboží vyskytne vada, Spotřebitel může u Nás uplatnit právo z vadného plnění a požadovat:
 3. a) odstranění vady, za těchto podmínek:
  1. podle volby Spotřebitele dodáním nové věci bez vady nebo opravou Zboží;
  2. Spotřebitel si nemůže zvolit způsob odstranění vady, pokud je zvolený způsob nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný – zejména s ohledem na význam vady a hodnotu Zboží bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro Spotřebitele;
 • My můžeme odmítnout vadu odstranit, pokud je to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by Zboží mělo bez vady;
 1. My odstraníme vadu v přiměřené době po jejím vytknutí tak, abychom tím Spotřebiteli nezpůsobili značné obtíže, přičemž se zohlední povaha Zboží a účel, pro který Spotřebitel Zboží koupil;
 2. k odstranění vady převezmeme Zboží na vlastní náklady;
 3. pokud si Spotřebitel nepřevezme Zboží v přiměřené době poté, co jsme jej vyrozuměli o možnosti Zboží po opravě převzít, náleží Nám úplata za uskladnění;
 4. b) přiměřenou slevu z Ceny nebo může odstoupit od Smlouvy, a to v těchto případech:
 5. vadu jsme odmítli odstranit nebo ji neodstranili podle předchozího písm. a);
 6. vada se projeví opakovaně;
 • vada je podstatným porušením Smlouvy;
 1. z Našeho prohlášení nebo z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro Spotřebitele.
 2. Přiměřená sleva podle písm. b) odst. 7 tohoto článku Podmínek výše se určí jako rozdíl mezi hodnotou Zboží bez vady a hodnotou vadného Zboží, které Spotřebitel obdržel.
 3. Spotřebitel nemůže odstoupit od Smlouvy podle písm. b) odst. 7 tohoto článku Podmínek pokud vada Zboží je nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Pokud Spotřebitel podle písm. b) odst. 7 tohoto článku Podmínek odstoupí od Smlouvy, vrátíme mu Cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdržíme Zboží nebo co Nám Spotřebitel prokáže, že Zboží odeslal.
 4. Právo z vadného plnění Spotřebitel nemůže uplatnit, pokud vadu sám způsobil. Vadou Zboží zakoupeného Spotřebitelem není jeho opotřebení způsobené obvyklým užíváním nebo u použitého Zboží opotřebení odpovídající míře předchozího používání. Spotřebitel nemá práva z vadného plnění, pokud jde o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření Smlouvy. To neplatí, pokud jsme ho výslovně ujistili, že Zboží je bez vad, anebo pokud jsme zastřeli vadu lstí.
 5. Zákazník nemůže odstoupit od Smlouvy ani požadovat dodání nového Zboží, pokud ho nemůže vrátit v tom stavu, v jakém ho obdržel. To neplatí, pokud:
 6. a) došlo ke změně stavu Zboží v důsledku jeho prohlídky za účelem zjištění vady Zboží;
 7. b) zákazník použil Zboží ještě před objevením vady;
 8. c) zákazník nezpůsobil nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím nebo;
 9. d) zákazník Zboží ještě před objevením vady prodal, vyčerpal (spotřeboval) anebo ho pozměnil při obvyklém použití; pokud se tak stalo jen zčásti, vrátí Nám zákazník to, co ještě vrátit může a poskytne Nám náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.
 10. Způsob uplatnění reklamace:
 11. a) Spotřebitel může vadu vytknout prodávajícímu (Nám), u kterého bylo Zboží koupeno. Pokud je k opravě určena jiná osoba, která je v Našem místě nebo v místě pro Spotřebitele bližším, Spotřebitel vytkne vadu tomu, kdo je určen k provedení opravy. My jsme povinni přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle.
 12. c) Zákazník v reklamaci uvede název Zboží, popis závady Zboží, své jméno a příjmení, a kontaktní údaje, na které je možné jej kontaktovat ohledně vyřízení reklamace (doporučujeme telefonní číslo, adresu a e-mail, pokud možno shodný s e-mailem uvedeným v Objednávce). Doporučujeme též připojit číslo objednávky pro snadnější identifikaci Zboží. Je vhodné, aby zákazník při reklamaci předložil doklad o koupi Zboží či jeho kopii nebo jiný dokument, ze kterého bude zřejmé, že Zboží bylo zakoupeno od Nás. Zákazníkovi se dále doporučuje, aby Nám při uplatnění práva z vady zaslal Zboží čisté v obalu zabraňujícím jeho poškození.
 13. d) Za den uplatnění reklamace se považuje den, kdy Spotřebitel vadu vytkne a uplatní právo z vadného plnění. Pokud Nám Zboží nedoručí společně s uplatněním reklamace, doručí ho bez zbytečného odkladu po uplatnění práva z vadného plnění. Bez doručení Zboží nejsme schopni reklamaci posoudit a vyřídit.
 14. e) V případě, že bude podání, kterým zákazník reklamuje Zboží, neúplné (např. nečitelné, nejasné, nesrozumitelné, bez požadovaných dokumentů apod.), vyzveme zákazníka e-mailem zaslaným na e-mail, který zákazník uvedl v reklamaci, případně na e-mail uvedený v Objednávce, k doplnění reklamace. Pokud zákazník nedoplní své podání nejpozději do 10 dnů od doručení výzvy k doplnění, budeme reklamaci považovat za neopodstatněnou.
 15. f) Spotřebiteli zašleme na e-mail uvedený v reklamaci potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje. Potvrzení bude obsahovat i kontaktní údaje Spotřebitele pro účely poskytnutí informací o vyřízení reklamace. Pokud Spotřebitel uplatní reklamaci Zboží osobně u Nás, vydáme mu potvrzení bezprostředně po uplatnění reklamace. Potvrzení je dokladem o přijetí reklamace, ne o vyřízení reklamace. Stav Zboží posoudíme v reklamačním řízení.
 16. g) Zákazník bere na vědomí, že pokud Nám nepředá reklamované Zboží se vším příslušenstvím, tak při vyřízení reklamace odstoupením od Smlouvy vrátíme zákazníkovi Kupní cenu poníženou o cenu nevráceného příslušenství.
 17. Spotřebiteli dále zašleme na e-mail uvedený v reklamaci písemné potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 18. Reklamaci včetně odstranění vady vyřídíme a Spotřebitele o ní informujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to na e-mail uvedený v reklamaci. Se Spotřebitelem se můžeme dohodnout na delší lhůtě. Po marném uplynutí lhůty může Spotřebitel od Smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.
 19. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním práva z vadného plnění. Toto právo může zákazník u Nás uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce od uplynutí lhůty, ve které je třeba vady vytknout. Po uplynutí lhůty soud právo nepřizná, pokud My namítneme, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může od Smlouvy odstoupit i bez udání důvodu, a to do 14 dnů. Lhůta pro odstoupení plyne:
  1. ode dne převzetí Zboží;
  2. ode dne převzetí posledního kusu Zboží, pokud si Spotřebitel objedná v rámci jedné objednávky více kusů Zboží, které jsou dodávány samostatně,
  3. ode dne převzetí poslední položky nebo části dodávky Zboží sestávajícího se z několika druhů položek nebo částí,
  4. ode dne převzetí první dodávky Zboží, je-li předmětem Smlouvy pravidelná dodávka Zboží po ujednanou dobu.
 1. Spotřebitel bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že právo odstoupit od Smlouvy se nevztahuje mimo jiné na Smlouvy o:
 2. a) dodávce Zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků Spotřebitele nebo přizpůsobené jeho osobním potřebám;
 3. b) dodávce Zboží v zapečetěném obalu, které Spotřebitel z obalu vyňal (obal porušil) a z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů jej není vhodné vrátit;
 4. Pro zachování lhůty k odstoupení dle odst. 1 tohoto článku Podmínek stačí, aby Spotřebitel oznámení o odstoupení od Smlouvy v této lhůtě odeslal. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči Nám. Odstoupení od Smlouvy může například zaslat prostřednictvím e-mailu info@pomezi-komiks.cz, případně může odstoupení sdělit na telefonním čísle uvedeném v těchto Podmínkách. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy také prostřednictvím vyplněného formuláře pro odstoupení od Smlouvy, který je součástí těchto VOP a je rovněž volně přístupný ke stažení na adrese https://www.pomezi-komiks.cz/obchodni-podminky/. Spotřebiteli bezodkladně v textové podobě (e-mailem) potvrdíme přijetí odstoupení od Smlouvy.
 5. Spotřebitel má právo od Smlouvy odstoupit i před tím, než začne plynout lhůta pro odstoupení odst. 1 tohoto článku Podmínek.
 6. Spotřebitel je povinen nejpozději do 14 dnů ode dne odstoupení od Smlouvy zaslat Nám Zboží na prodejnu na adrese Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město. Náklady na vrácení Zboží nese Spotřebitel. Pokud Zboží nemůže být pro svou povahu vráceno obvyklou poštovní cestou, určujeme, že náklady na vrácení Zboží činí maximálně 200,- Kč.
 7. V případě odstoupení od Smlouvy Nám Spotřebitel vrátí Zboží včetně veškerého příslušenství a dokumentace ve stavu a hodnotě, v jakém ho převzal. Zboží je nepoškozené, pokud nejeví známky nadměrného užívání a není znečištěno či jinak znehodnoceno. Pokud je to možné, Spotřebitel vrátí Zboží také v původním obalu. Pokud nejsou splněny podmínky podle předchozích vět (Zboží je poškozené, použité apod.), máme nárok na náhradu za snížení hodnoty Zboží. Jsme oprávněni započítat nároky Spotřebitele, zejm. nárok na vrácení Ceny a Ceny za dopravu, proti Našemu nároku na náhradu za snížení hodnoty Zboží.
 8. V případě, že Spotřebitel z jakéhokoli důvodu odstoupí od Smlouvy, jsme povinni vrátit Spotřebiteli Platbu do 14 dnů od odstoupení, ustanovení odst. 6. tohoto článku Podmínek tím není dotčeno. Jsme oprávněni počkat s vrácením Ceny do doby, než Nám Spotřebitel vrátí Zboží nebo prokáže, že ho odeslal.
 9. Při odstoupení od Smlouvy vrátíme Spotřebiteli Cenu stejným způsobem, jakým jsme ji od Spotřebitele přijali. Jsme oprávněni ji vrátit i jiným způsobem, pokud s tím Spotřebitel souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Pokud v rámci určitého způsobu dodání Zboží nabízíme několik možností dodání (poštovné), jsme povinni Spotřebiteli nahradit jen tu nejlevnější z nich.                                                                
 10. Máme právo od Smlouvy odstoupit za stejných podmínek, jako zákazník, a to až do doby, než zákazník převezme Zboží. V případě, že z jakéhokoli důvodu odstoupíme od Smlouvy, vrátíme si se zákazníkem všechna dosud navzájem poskytnutá plnění, zejména Cenu a Zboží, a to bez zbytečného odkladu od účinnosti odstoupení.
 11. V případě, že zákazníkovi společně se Zbožím poskytneme dárek, je darovací smlouva uzavřena s rozvazovací podmínkou, že pokud zákazník odstoupí od Smlouvy, pozbývá taková darovací smlouva účinnosti a zákazník je povinen společně se Zbožím Nám vrátit i poskytnutý dárek.
 12. Pro vyloučení jakýchkoli pochybností bere zákazník na vědomí, že odst. 1 až 8 tohoto článku Podmínek se uplatní jen v případě, že je zákazníkem Spotřebitel. Pokud je zákazníkem jiná osoba, má právo odstoupit od Smlouvy za podmínek podle příslušných ustanovení zákona Občanského zákoníku.

 

 1. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI
 2. Nejsme ve vztahu ke kupujícím vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. n) Občanského zákoníku.
 3. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronické adresy info@pomezi-komiks.cz. Informaci o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu zákazníka.
 4. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a zákazníkem, který je Spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.
 5. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
 6. K provozování Naší činnosti jsme oprávněni na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 

 1. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 2. Smluvní strany si veškerou korespondenci (oznámení týkající se vztahů zákazníka a Nás, zejména týkající odstoupení od Smlouvy) vzájemně doručují písemně prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 3. Zpráva je doručena:
 4. a) v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem;
 5. b) v ostatních případech podle obecně závazných právních předpisů.
 6. Při doručování elektronickou poštou Nám zákazník doručuje korespondenci na adresu info@pomezi-komiks.cz My doručujeme zákazníkovi korespondenci na e-mail zákazníka uvedený v Objednávce nebo v Uživatelském účtu, případně na jiný pro tento účel sdělený e-mail.
 7. Při doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb Nám zákazník doručuje korespondenci na adresu provozovny: leaf-animation s.r.o., Senovážné náměstí 994/2, 110 00 Praha 1 – Nové Město. My doručujeme zákazníkovi listinnou nebo jinou korespondenci, jejíž povaha neumožňuje elektronické odeslání, na adresu uvedenou v Objednávce.
 8. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řídit právem České republiky. Pokud jste však Spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.
 9. Smlouvu je možné měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto Podmínky, tato změna se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny.
 10. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neneseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od Smlouvy odstoupit.
 11. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.
 12. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, a není Vám přístupná. Při uzavření Smlouvy však aktuální Podmínky a potvrzení Objednávky se shrnutím Objednávky obdržíte e-mailem
 13. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 14. Neověřujeme původ recenzí uváděných v E-shopu.
 15. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2023.

 

 

 

OZNÁMENÍ O ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

Název:                                          leaf-animation s.r.o.

IČO:                                                04156269

sídlo:                                             Korunní 2569/108g, Vinohrady, 101 00 Praha 10

zápis:                                            obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, sp. zn. C 243387

telefon:                                        +420 721 573 572

e-mail:                                          info@pomezi-komiks.cz       

webová stránka:                       www.pomezi-komiks.cz

 

Oznamuji Vám, že tímto odstupuji od Smlouvy:

 

 • specifikace Zboží a množství:

 

 • den uskutečnění Objednávky:

 

 • den obdržení Zboží:

 

 • číslo Objednávky/Smlouvy:

 

 • kontaktní údaje:

 

jméno a příjmení:

 

ulice a číslo:

 

PSČ:

 

město:

 

kontakt:

 

číslo účtu:

 

 

 

6)        datum:

 

7)        podpis (1):

 

 

 • tento formulář lze zaslat s vlastnoručním podpisem poštou nebo bez podpisu elektronickou poštou (e-mailem)
Zpět do obchodu